ลังพลาสติกพร้อม PARTITION  ตัวอย่าง PARTITION แบบต่างๆ